Lounastajan yleiset sopimusehdot

Sopimusehdot on sidottu seuraavan yrityksen kanssa:
Lounastaja (3184113-6)
Länsikatu 15, 80100 Joensuu

Päivitetty 9.3.2021

1. Mitä palvelu sisältää?

Palvelun tilaus sisältää käyttöoikeuden omalle Lounastaja-tilille verkossa. Lounastajaa kehitetään SaaS (software as a service) -palveluna, jolloin asiakkaana saat käyttöön uusia kehittämiämme ominaisuuksia. Lounastaja pidättää oikeuden tehdä parannuksia, lisäyksiä ja muutoksia tai poistaa toimintoja, korjata virheitä ja puutteita palvelussa oman harkintansa mukaan ilman velvollisuutta tai vastuuta näihin perustuen.

Asiakkaana saat käyttöoikeuden lisenssien määrää vastaaviin toimipisteihin. Oikeus palvelun käyttöön ei ole sidottu tiettyyn palvelun versioon tai toiminnallisuuteen. Palvelu tarjotaan sellaisena kuin se on tällä hetkellä. 

Mikäli asiakkaana suosittelet palvelua kolmannelle taholle, joka myös ottaa palvelun käyttöönsä suosituksesi perusteella ja on maksanut sitä koskevan ensimmäisen maksuerän, niin olet oikeutettu (1) yhteen ilmaiseen lisäkuukauteen palvelussa voimassaolevan sopimuskauden päälle. 

2. Lounastaja verkkopalvelu

Lounastaja tarjoaa palvelun asiakkaalle aloituspäivästä alkaen. Aloituspäivä on se päivä, jona Lounastaja antaa asiakkaalle tarvittavat kirjautumistiedot palvelun käyttämiseksi. Palvelun käyttöönottaminen ei vaadi asiakkaalta erillistä hyväksyntää. 

Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksillaan ja salasanoillaan tapahtuneesta ohjelmistopalvelun käytöstä. Asiakas sitoutuu viipymättä ilmoittamaan Lounastajalle salasanan joutumisesta kolmannen osapuolen tietoon tai epäilemästään käyttäjätunnuksen tai salasanan väärinkäytöstä. Asiakkaan vastuu käyttäjiensä käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta ohjelmistopalvelun käytöstä lakkaa, kun Lounastaja on vastaanottanut asiakkaan ilmoituksen tai Lounastaja on muulla tavoin havainnut väärinkäytön. Asiakas on Lounastajan kirjallisesta pyynnöstä velvollinen vaihtamaan ohjelmistopalvelun käyttämiseksi vaadittavan salasanan, jos se on tarpeen ohjelmistopalveluun kohdistuvan vakavan tietoturvauhan vuoksi.

3. Lounastaja verkkokauppa

Kohdan 3. ehdot ovat voimassa ainoastaan, mikäli teet erillisen tilityssopimuksen Lounastajan verkkokauppaan liittyen:

  • Lounastaja tarjoaa ravintolayritykselle verkkokauppansa käytettäväksi.
  • Lounastaja tilittää verkkokaupan kautta tehdyt maksutapahtumat ravintolayrityksen tilille kaksi kertaa viikossa (kuukauden puolessa välin ja kuukauden lopussa).
  • Tilityksessä ostoista veloitetaan 5% provisiomaksu. Provisio sisältää maksutapojen omat provisiomaksut.
  • Yksittäisen tilityksen miniraja on 100€. Mikäli miniraja ei täyty, siirretään kertyneet varat seuraavaan tilitykseen.
  • Irtisanoessa tilityssopimuksen Lounastaja tilittää ravintolayrityksen lopun saldon tilille.
  • Lounastaja ei ole vastuussa verkkokaupasta tilattavien tuotteiden saatavuudesta tai toimituksesta, niistä vastaa verkkokauppaa käyttävä ravintolayritys. Ravintola on vapaa myymään verkkokaupassa vapaasti omia tuotteitaan. Lounastajalla on oikeus poistaa myynnistä sopimattomat tuotteet.

4. Palvelun saatavuus ja immateriaalioikeudet

Lounastaja vastaa asiakkaalle palvelun toimitusvarmuudesta. Palvelu on pääsääntöisesti käytettävissä verkossa 24/7. Lounastajalla (ja sen osoittamilla toimittajilla) on oikeus ryhtyä palvelun saatavuuteen vaikuttaviin toimenpiteisiin, jos toimenpiteet ovat Lounastajan näkemyksen mukaan välttämättömiä teknisistä, huolto-, käyttö- tai turvallisuussyistä. Lounastajalla on oikeus asiakasta kuulematta estää asiakkaan pääsy ohjelmistopalveluun, jos Lounastaja perustellusti epäilee asiakkaan kuormittavan tai käyttävän ohjelmistopalvelua tavalla, joka vaarantaa ohjelmistopalvelun tuottamisen muille käyttäjille. Suunnitelluista järjestelmähuollosta ilmoitetaan asiakkaalle etukäteen. Lounastaja ei vastaa erillisten toimittajien saatavuudesta.

Tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet ohjelmistoihin ja niihin asiakkaan tarpeista mahdollisesti tehtäviin muutoksiin kuuluvat Lounastajalle tai kolmannelle osapuolelle.

5. Maksuehdot

Lounastajalla on oikeus muuttaa laskutusjaksoittain veloitettavan tuotteen tai palvelun hintaa ilmoittamalla muutoksesta asiakkaalle kirjallisesti vähintään kuusikymmentä (60) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Muutoksella ei ole vaikutusta ennen sen voimaantuloa alkaneiden laskutusjaksojen maksuihin. Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus kyseisen tuotteen ja/tai palvelun osalta päättymään hinnanmuutoksen voimaantulopäivänä ilmoittamalla tästä kirjallisesti vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen muutoksen voimaantulopäivää. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus samalla myös niiden muiden tuotteiden ja palvelujen osalta, joita ei voida edellä mainitun irtisanomisen johdosta oleellisilta osin enää käyttää tarkoitettuun käyttöön.

6. Tuki

Sopimus oikeuttaa käyttäjätukeen palvelun käyttöä koskevissa ongelmissa. Lounastaja tarjoaa tukea verkon kautta (chat), sähköpostitse ja puhelimitse arkisin klo 9 - 15.

Lounastajan velvollisuuksiin ei kuulu korjata verkkohäiriöitä, vikoja käyttöjärjestelmässä tai muussa kolmannen osapuolen toimittamissa ohjelmistossa.

7. Sopimuskausi ja irtisanominen

Tilaus on voimassa aloituspäivästä alkaen. Jollei tilausvahvistuksessa toisin mainita, sopimus on voimassa kaksitoista (12) kuukautta, jonka jälkeen voimassaoloaika jatkuu automaattisesti kaksitoista (12) kuukautta kerrallaan, ellei jompikumpi osapuolista irtisano sopimusta kirjallisesti viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen sen päättymistä.

Tämän sopimuksen irtisanominen, joko kokonaisuudessaan tai osittain tai koskien tiettyjä sijainteja, on tehtävä kirjallisesti ja lasketaan siitä päivästä lähtien, kun vastapuoli on saanut ilmoituksen irtisanomisesta. Mahdollisia etukäteen maksettuja maksuja ei makseta takaisin.

Asiakkaan irtisanottua tilauksen, pääsy palveluun estetään viimeisen tilauspäivän päätyttyä.

Asiakas voi vähentää sijaintien lukumäärää vasta, kun alkuperäinen sopimuskausi on päättynyt. Jos asiakas haluaa vähentää tilaukseen kuuluvien sijaintien lukumäärää, tulee vähennyksestä ilmoittaa kirjallisesti viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen nykyisen sopimuksen päättymistä. Mikäli asiakas lisää sijaintien lukumäärää kesken alkuperäisen sopimuskauden, ovat nämä muutokset voimassa vähintään alkuperäisen sopimuskauden loppuun.  

Lounastajalla on oikeus siirtää sopimus oikeuksineen ja velvollisuuksineen asiakasta erikseen kuulematta Lounastajan kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle, toiminnan yhtiöittämisen yhteydessä syntyvälle yhtiölle tai Lounastajan koko liiketoiminnan tai sen pääosan ostajalle sekä siirtää tähän sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. Sopijapuolella ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta muutoin osaksikaan ilman toisen sopijapuolen kirjallista suostumusta.

8. Ennenaikainen päättäminen

Lounastaja voi irtisanoa tämän sopimuksen välittömästi, mikäli asiakkaan laskujen maksu on viivästynyt, asiakas on velkajärjestelyssä, asetettu konkurssiin tai ei muusta syystä voi täyttää maksuvelvollisuuttaan tai jos asiakas rikkoo tätä sopimusta. Tällaisessa tapauksessa Lounastajalla on oikeus sulkea palvelu kokonaisuudessaan välittömästi.

9. Henkilötietojen käsittely ja tietojen säilytys

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät maininnat löytyvät erillisestä tietosuojaselosteesta täältä.

Asiakkaan palveluun syöttämä aineisto säilytetään Lounastajan palvelimella sopimuksen ollessa voimassa. Sopimuksen päättymisen jälkeen asiakkaan syöttämä aineisto säilytetään Lounastajan palvelimella kahden (2) vuoden ajan siltä varalta, että asiakas haluaa palata palvelun käyttäjäksi. Kahden vuoden jälkeen Lounastajalla on oikeus tuhota asiakkaan syöttämä aineisto. Teknisistä syistä johtuen asiakkaan syöttämää aineistoa voidaan käyttää vain palvelussa eikä tietoja voida erikseen luovuttaa palvelusta ulos asiakkaalle. 

10. Vastuunrajoitus ja ylivoimainen este

Tähän sopimukseen perustuva Lounastajan korvausvelvollisuus asiakkaalle sopimusrikkomuksesta aiheutuneista välittömistä kuluista ja vahingoista on mahdolliset viivästys- ja muut sakot mukaan lukien yhteensä enintään kolmekymmentä (30) prosenttia niiden palveluiden hinnasta, joiden toimituksessa sopimusrikkomus tapahtui. 

Lounastaja ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Sopijapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.